Tuesday, June 15, 2021

เกษมสันต์ วีระกุล

ปัจจุบัน เป็นนักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์และวิทยุ

ประวัติ
เกิดปี พ.ศ. 2506

การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2519-2524 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาตรี พ.ศ. 2524 – 2527 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท พ.ศ. 2527 – 2528 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ภาคภาษาอังกฤษ)
พ.ศ. 2528 – 2529 นักวิจัยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย โอซาก้า 2 ปี

ปัจจุบัน

 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
 2. ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้้แก่ประชาชนคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
 3. คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรเพื่อการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 5. กรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 6. นักวิชาการอิสรเชี่ยวชาญด้านเออีซี
 7. ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 8. กรรมการ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 9. ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

อดีต

 • คณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคชาติไทยพัฒนา
 • รองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 • ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ดำเนินรายการ เหตุบ้านการเมือง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ด้านการเมือง
• ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2554)
• รองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (มกราคม พ.ศ. 2550- พฤษภาคม พ.ศ. 2554)
• หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคชาติไทยพัฒนา

ด้านธุรกิจ
• รองประธานกรรมการ บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
• รองประธานกรรมการ บริษัทสีมาธุรกิจ จำกัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท นทีชัย จำกัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
• ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทศภาค จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทยู.ดับบลิว.ดี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิวเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ว็อชด็อก จำกัด

ด้านวิชาการ/ ด้านการศึกษา
• ที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
• เลขาธิการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการฝ่ายอำนวยการและกรรมการบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• คณะกรรมการ อนุกรรมการและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ขององค์กรธุรกิจ สังคม และราชการหลายแห่ง
• อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ระดับรองผู้บังคับการ
• ผู้บรรยายพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง

ด้านสื่อมวลชน
• ผู้ดำเนินรายการ “ข่าวเช้าวันหยุด” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
• ผู้ดำเนินรายการ “เที่ยงวันทันโลก” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
• ผู้ดำเนินรายการ “เป็นข่าวเช้านี้” ทางช่อง 13 Family
• ผู้ดำเนินรายการ “เหตุบ้านการเมือง” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
• ผู้ดำเนินรายการ AEC กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24
• ผู้ดำเนินรายการ “ถามตรง” ช่วงข่าว 4 ทุ่ม ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
• ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “ตามดูผู้แทน” “เดินหน้าหาผู้แทน” และ “ 11 รายวัน” ทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
• ผู้ดำเนินรายการไทยสกายเคเบิลทีวี “อรุณสวัสดิ์กรุงเทพ”
• ผู้ดำเนินรายการวิทยุ และดูแลรายการ “เปิดประเด็น” ทาง F.M. 97
• ผู้ดำเนินรายการ AEC PLUS กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 SD
• ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่ ช่วง MORNING AEC กับ เกษมสันต์ วีระกุล ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
• ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่ ช่วง AEC Energy กับ เกษมสันต์ วีระกุล ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
• ผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC ประจำรายการ คนหลังข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24
• คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์คู่แข่งธุรกิจ
• คอลัมนิสต์ประจำหนังสือ Mother and Care Magazine
• คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ รับมือ AEC
• คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ทันหุ้น คอลัมน์ เปิดประตูอาเซียน
• คอลัมนิสต์ประจำหนังสือ Leader Time Magazine คอลัมน์รอบรั้วอาเซียน

ด้านสังคม
• กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง

ด้านกีฬา
• นายกสมาคม สควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาษา
• ไทย และอังกฤษ

รางวัล

 • ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวันเทพทอง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2529 ด้านโทรทัศน์ดีเด่น
 • รางวัลช่อสะอาด ปี 2557 จากผลงาน “ถอดบทเรียนปราบปรามคอร์รัปชั่นโลก” เผยแพร่ทาทงสถานีข่าว TNN 24
 • รางวัล Boss of the year 2005 นักบริหารจัดการดีเก่าน  สาขาบริหารจัดการธุรกิจการตลาด ประจำปี 2548
 • ผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น รายการเหตุบ้านการเมือง ประจำปี 2543
 • ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ รายการสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปี 2542
เกษมสันต์ วีระกุล